15.02.2021

Provozovatelé skiareálů mohou žádat o pomoc z programu COVID - Sport III Lyžařská střediska

Od pondělí 15. února je možné podávat žádosti o podporu z programu na pomoc uzavřeným skiareálům. Celkem je v COVID - Sport III Lyžařská střediska k dispozici pro podnikatele, na které dopadla pandemie koronaviru, 1 miliarda korun.

Aktualizace 15.2.2021 TISKOVÁ ZPRÁVA MPO:

Od pondělí 15. února je možné podávat žádosti o podporu z programu na pomoc uzavřeným skiareálům. Celkem je v COVID - Sport III Lyžařská střediska k dispozici pro podnikatele, na které dopadla pandemie koronaviru, 1 miliarda korun. O kompenzaci lze žádat prostřednictvím informačního systému AIS, a to do 18. března 2021, podrobnosti jsou k dispozici na www.mpo.cz/sport.

„Dotační program pro skiareály jsme připravili ve spolupráci se zástupci těchto subjektů. Měli jsme velký zájem lyžařská střediska otevřít, bohužel to ale epidemiologická situace neumožnila, tak jdeme cestou kompenzací,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „Chápu tíživou situaci provozovatelů, a proto jsme stanovili, že už teď uhradíme žadatelům celou sezónu. Pokud by se skiareály otevřely v březnu, v což doufám, tak si provozovatelé budou moct vydělat další prostředky nad rámec kompenzací.“

„Minimálně budou moci skiareály dostat podporu za 50 dní, maximálně za 103 dní podle toho, jak dlouho bude trvat nouzový stav. Výše se bude odvíjet od počtu a struktury přepravních zařízení,“ říká náměstek ministra průmyslu a obchodu pro EU fondy Marian Piecha a dodává: „U základních vleků půjde o 210 Kč za den, kdy bylo zavřeno, u neodpojitelných lanových drah o 340 Kč a u odpojitelných lanových drah se bude jednat o 530 Kč.“

Maximální výše denní podpory bude omezena částkou vypočtenou jako 50 % běžného průměrného denního nákladu provozu střediska za uplynulé 2 sezony, resp. dvě uzavřená účetní období. Žadateli o podporu pak za den bude náležet nižší z takto vypočtených částek. Podmínkou čerpání dotace z programu COVID - Sport III Lyžařská střediska mimo jiné je, že žadatel nesmí za stejné období čerpat kompenzaci z jiného programu v kontextu s koronavirem. Respektive pokud ji využívá, musí jinde čerpanou částku od požadované dotace na skiareály odečíst.

O podporu se žádá elektronicky, informační systém podáváním žádosti provede, jeho součástí jsou i potřebné pokyny k přílohám aj.

https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/provozovatele-skiarealu-mohou-zadat-o-pomoc-z-programu-covid---sport-iii-lyzarska-strediska--259581/

______________________________________________________________________________________________________________________

Vláda na svém zasedání 11. ledna 2021 schválila kompenzační program pro majitele a provozovatele lyžařských středisek, a to v reakci na usnesení vlády České republiky z 23. prosince 2020 č. 1376.

Cíl programu

Poskytnout podporu těm podnikatelům, kterým bylo na základě přijatých krizových opatření vlády ČR přímo omezeno provozování podnikatelské činnosti v podobě provozování a správy lyžařských středisek, která musela být od 27. 12. 2020 na základě výše uvedeného usnesení vlády České republiky uzavřena, čímž došlo k významnému poklesu tržeb a tím i likvidity těchto podnikatelských subjektů.

Výzva

8. února 2021 vyhlašuje Ministerstvo průmyslu a obchodu Výzvu I k programu COVID – SPORT Lyžařská střediska s alokací 1 mld. Kč.  Příjem žádostí bude zahájen 15. února v 9:00 prostřednictvím informačního systému AIS MPO. Bližší informace k registraci žadatele o dotaci do tohoto systému a požadavkům na tzv. eidentitu naleznete zde: https://aisportal.mpo.cz/AISPortal/default (odkaz na registrace vlevo nahoře na úvodní webové stránce této aplikace).

Podrobnosti k Výzvě a jejím podmínkám:

 • Podpora podnikatelům bude poskytována zpětně podle skutečného počtu uzavřených dní provozu od 27. 12. 2020
 • Minimální délka této lhůty je až na výjimky 50 dní, maximální 103 dní
 • Podpora bude poskytována v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to ve formě dotace na provozní náklady.


Výše podpory

 • Maximální výše podpory na jednoho příjemce se odvíjí primárně od počtu a struktury přepravních zařízení, kdy k 1 místu na vleku/lanové dráze náleží kompenzace:
 • 210 Kč (základní vleky),
 • 340 Kč (neodpojitelné lanové dráhy)
 • 530 Kč (odpojitelné lanové dráhy)


Vždy za 1 den provozu.

 • Maximální výše denní podpory je dále omezena částkou vypočtenou jako 50 % běžného průměrného denního nákladu provozu střediska za uplynulé 2 sezony, resp. dvě uzavřená účetní období.
 • Žadateli o podporu pak za den náleží nižší z takto vypočtených částek.
 • Žadatel dále nesmí v období příjmu této podpory souběžně čerpat z jiných Covid programů na mzdy, nájemné apod, resp.  je povinen v souladu s Výzvou tuto podporu od celkové požadované dotace odečíst.
  Podrobnější informace o způsobu výpočtu podpory a další podrobné informace jsou obsaženy v textu Výzvy I programu.

Podpora poskytnutá prostřednictvím Programu splňuje podmínky bodu 3.1. Sdělení Komise: Dočasný rámec pro opatření státní podpory na podporu hospodářství při stávajícím šíření koronavirové nákazy COVID-19, dle kterého lze poskytovat dotace až do výše 1 800 000 EUR společnostem na řešení naléhavých potřeb likvidity. Sběr žádostí o podporu bude ukončen 18. března.

Pro přímé dotazy k výzvě a programu je možné využít následující kontakt:

Ing. Jan Piskáček
ředitel odboru infrastruktury pro MSP a energetických programů

Ministerstvo průmyslu a obchodu

tel.: +420 224 855 173
e-mail: piskacek@mpo.cz

_________________________________________________________________________________________________________________________

Doplňující poznámky:

 1. Provozovatelé, kteří nemají za sledované období Výkaz zisků a ztrát, budou pro potřebu výpočtu výše kompenzovaných nákladů dokládat Daňové přiznání za poslední dvě uzavřená období. 
 2. Aktualizováno MPO 5.3.2021:

  Projekty s náklady do 5 mil. Kč – tam, kde celkové náklady vypočtené dle článku 6 Výzvy nepřesáhnout v průměru za 2 roky 5 mil. Kč lze zahrnout do výpočtu kompenzace tyto celé, tedy včetně „nevlekových“ nákladů. Jediné co musí je odečíst případnou souběžnou podporu nejen na vlekové, ale i na tyto „nevlekové“ činnosti, tzn. pokud berete např. na číšníka Antivirus, je třeba jej od dotace odečíst a to buďto v této fázi k okamžiku podání žádosti, nebo dodatečně až budete znát celková čísla za oněch 103 pobírání podpory (od 27. 12. 2020 do 8. 4. 2021). termín pro určení případné vratky prostředků je 31. 5. 2021.

  Projekty nad 5 mil. Kč nákladů – dělají odečet všech „nevlekových“ nákladů a do výpočtu kompenzace jim jdou jen vlekové, takže nemusejí odečítat případné nevlekové podpory (Antivirus na číšníka nebo na recepční) , protože ty náklady na ně vůbec ve výpočtu nefigurují. jediné co musí odečíst stejně jako výše případnou podporu na vlekové činnosti, např. pokud pobírají antivirus na rolbaře.

 3. Prostředky získané z tohoto kompenzačního programu nejsou účelově vázané, lze je tedy použít na cokoliv.