20.04.2017

Doplňující informace ke školení vedoucích provozu lanových drah a jejich zástupců

DŮLEŽITÉ! Věnujte, prosím, pozornost následujícímu sdělení týkající se nové právní úpravy vzdělávání osob zajišťujících provozování dráhy nebo drážní dopravy.

V Praze dne 20. 4. 2017

 

Doplňující informace ke školení vedoucích provozu lanových drah a jejich zástupců

 

Vážení provozovatelé lanový drah,

 

     jak jsme Vás informovali na minulém školení v bloku připravovaných legislativních změn, vstoupil v platnost dne 1. 4. 2017 zákon č. 319/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a dalších související zákony. Tento nový zákon, oproti vládnímu návrhu, doznal v poslanecké sněmovně zásadní změny, kdy byl rozšířen mimo jiné v §46s o tzv. akreditaci fyzických nebo právnických osob zajišťujících přípravu k odborným zkouškám a následná pravidelná školení osob zajišťujících provozování dráhy nebo drážní dopravy.

     V tomto odstavci se stanovují pouze dvě možnosti, jak mohou subjekty zajistit vzdělávání osob odpovědných za provoz dráhy, a to dráhy nejen železniční, ale všech drah, na které se vztahuje působnost zákona č. 319/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a dalších související zákony.

     Právnická nebo fyzická osoba zajišťující školení osob zajišťujících provozování dráhy nebo drážní dopravy musí tedy být autorizovanou osobou pro příslušnou profesní kvalifikaci dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo musí být držitelem akreditace udělené drážním správním úřadem.

     Na tomto výkladu se shodneme jak s Drážním úřadem tak Ministerstvem dopravy ČR. Vzhledem k tomu, že každý provozovatel lanové dráhy bude muset naplnit beze zbytku §46s nového zákona (zákon č. 319/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a dalších související zákony), jsme rádi, že naše dlouhodobá systematická práce podpořená členskou základnou vedla k tomu, že Vás můžeme informovat, že ALDR beze zbytku naplňuje výše zmíněné legislativní nařízení. ALDR v současné době jako jediná autorizovaná osoba Vám může vydat patřičné oprávnění v podobě osvědčení o úspěšném vykonání státní závěrečné zkoušky pro profesní kvalifikaci Vedoucí provozu lanové dráhy.

     Na nadcházejícím školení vedoucích provozu LD a jejich zástupců 9. – 11. 5. 2017 v Blansku Vám podrobně vysvětlíme na konkrétních příkladech několika provozovatelů, jak tuto povinnou legislativní změnu promítnete do svých provozních předpisů. Dle odst. (2) §46s stanoví provozovatel dráhy ve vnitřním předpisu okruh osob, které vykonávají pracovní činnosti zajišťující bezpečné a plynulé provozování dráhy a drážní dopravy a znalosti osob zajišťujících provozování dráhy nebo drážní dopravy. Předpis stanoví způsob získání odborné způsobilosti, tj. průběh přípravy k odborné zkoušce a průběh vlastní zkoušky, i systém pravidelného školení, a to podle pracovních činností.

     Vzhledem k tomu, že se jedná o naprosto novou právní úpravu a jsme si vědomi zátěže Vašich provozů, rozhodli jsme se našim členům přechod na tuto právní úpravu usnadnit a vyjít vstříc následujícími kroky:

a)  Členové ALDR získají pro přihlášené účastníky státní zkoušku za 1 Kč vč. DPH. Připomínáme, že je velmi rizikové, aby odpovědnost celého provozu stála      na jednom člověku (fluktuace, nemoc, atpod.)

b)   Protože se jedná o naprosto novou právní úpravu, musí tento certifikát od autorizované osoby získat všichni provozovatelé drah v ČR.

     Profese „Vedoucího provozu lanové dráhy“ je dle zákona č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, zařazena v rámci Národní soustavy kvalifikací resp. kód kvalifikace 23-080-M „Vedoucí provozu lanové dráhy“, a ALDR je v současné době jedinou autorizovanou osobou pro přezkoušení a následné udílení této profesní kvalifikace na území ČR, je tedy ze zákona povinna toto školení ukončit státní závěrečnou zkouškou.

 

Nečlenským subjektům jsme státní závěrečnou zkoušku pro letošní rok zpoplatnili zvýhodněnou částkou ve výši 3 000 Kč vč. DPH.

Informace k průběhu státní závěrečné zkoušky včetně zkušebních okruhů pro profesní kvalifikaci „Vedoucí provozu lanové dráhy“ naleznete v kvalifikačním standardu této kvalifikace dle Národní soustavy kvalifikací.