01.12.2020

Termín pro absolvování online školení obsluh lyžařských vleků 2020 prodloužen do 18.12.2020!

Informace k letošním školením obsluh lyžařských vleků.

 

Vážení provozovatelé, pracovníci obsluh lyžařských vleků,

 

Asociace lanové dopravy, jakožto garant školení obsluh lyžařských vleků, si Vás dovoluje informovat, že letošní školení proběhnou distančně online formou. Věnujte prosím pozornost následujícím instrukcím:

 1. Přihlášení účastníků školení proběhne na základě vyplnění písemné přihlášky (naleznete níže) zaslané na info@aldr.cz a uhrazení poplatku dle zaslané faktury. Přihlašovat se můžete již od pondělí 2. 11. 2020.
 2. Příprava na písemný test formou samostudia dle okruhů viz níže.
 3. Účastníkům, kteří splní podmínky přihlášení (zaslání přihlášky + uhrazení poplatku) bude na email uvedený v přihlášce zaslán test, který účastník vypracuje, podepíše a oskenovaný zašle na info@aldr.cz.
 4. Po vyhodnocení testu bude účastník informován o jeho výsledku a vystavený certifikát bude umístěn v elektronické podobě ke stažení v portálu ALDR tak, jak tomu bylo v minulých letech.

 

Důležité podmínky:

Věnujte prosím pozornost všem údajům na přihlášce i zkušebním testu (identifikační údaje, podpis, datum atd). Bez těchto údajů nebudou přihlášky přijaty a testy vyhodnoceny. V objemu účastníků není v silách kanceláře ALDR doptávat chybějící údaje.

Po zaslání přihlášky vyčkejte, než Vám bude zaslána faktura. Po jejím uhrazení Vám bude zaslán test k vypracování.

Možnost splnit online závěrečný test je možné pouze do pátku 18. 12. 2020.  Na zaslané testy po tomto datu nebude brán zřetel bez ohledu na to, zda bude poplatek uhrazen.

 

CENA:

Člen ALDR 799 Kč vč. DPH 499 Kč vč. DPH, pro přihlášené do pátku 6. 11. 2020 2 + 1 ZDARMA

Nečlen ALDR 999 Kč vč. DPH 799 Kč vč. DPH

 

Cena zahrnuje: vygenerování a vyhodnocení testu, vystavení certifikátu.

 

OKRUHY K SAMOSTUDIU:

1.  Právní minimum

 • Státní správa a její oblast působnosti na provoz lyžařských vleků (Drážní úřad, Inspektorát práce, ČOI, živnostenský úřad).
 • Provozuschopnost UTZ lyžařských vleků (revize, prohlídky a zkoušky, lhůty, osoby odborně způsobilé k provádění revizí, prohlídek a zkoušek UTZ).
 • Provozní dokumentace lyžařského vleku (doklady, provozní deník, kniha lan, oprav, kontrol, školení, úrazů…).
 • Provoz lyžařského vleku za běžných podmínek/mimořádných podmínek (zastavení po delší dobu, havárie, obnovení jízd).
 • Povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele dle zákona č. 435/2004 sb. zákon o zaměstnanosti.
 • Přepravní podmínky lyžařského střediska, jejich tvorba a vynutitelnost.
 • Zdravotní způsobilost (pracovně lékařské služby, lhůty prohlídek – vstupní, periodická, kategorie prací).

2.  Strojní část

 • Lyžařský vlek jako UTZ dopravní, jeho infrastruktura, dílčí systémy (DS) a bezpečnostní prvky (BP), certifikace.
 • Údržba, kontroly a zkoušky UTZ, rozsah a obsah pravidelných periodických kontrol, zvláštní víceleté kontroly.
 • Nástupiště lyžařského vleku (základní činnosti obsluhy, údržba a parametry nástupiště, základní pokyny pro cestující, základní značení, pravidla jízdy na jednomístných unašečích, přeprava dětí, podmínky vyloučení z přepravy).
 • Trať lyžařského vleku (traťové podpěry, jejich součásti a údržba, BOZP při údržbě a opravách, kladkové baterie-druhy a základní údržba, snímače pádu vlečného lana – charakteristika, kontrola, údržba a výměna).
 • Trasa lyžařského vleku (základní parametry, vzdálenost překážek a osy lana).
 • Výstupiště lyžařského vleku (stanoviště obsluhy, BP na výstupu – základní charakteristika, funkce a značení, elektro-zábrana průjezdu).
 • Vlek s nízkým vedením lana (základní charakteristika, zabezpečení, podmínky jízdy, údržba).
 • Značení a piktogramy (základní piktogramy a zásady bezpečnosti povozu lyžařského střediska dle ČSN 01 8027).

3.  Lana

 • Lana a jejich konstrukce, záplety, kritéria vyřazení, vizuální kontroly, defektoskopie.
 • Výměna lan (postup, příčiny poškození lana).

4.  Elektro

 • Elektro kvalifikace dle vyhlášky č. 50/1978 Sb., vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o odborné způsobilosti     v elektrotechnice.
 • Základní dělení prací na el. zařízení lyžařského vleku.
 • První pomoc při úrazu el. proudem (základní postup).
 • Tlačítka nouzového zastavení (charakteristika, funkce)
 • Zásah bleskem – pravidla uzemnění.
 • Elektro opravy (pojistky, vyvolání zkratu, identifikace přerušení)

5.  První pomoc a záchrana raněných

 • Zásady poskytování první pomoci s důrazem na provoz lyžařského střediska (zlomeniny, tržné rány, zastavení krvácení, bezvědomí, KPR, stabilizovaná poloha, epileptický záchvat atd.)

 

V případě nějasností prosím kontaktuje kancelář ALDR na info@aldr.cz, 773 511 051. Informace podává Mgr. Adam Jarmar, sekretář ALDR.

 

PŘIHLÁŠKA KE ŠKOLENÍ:

Připojené soubory