03.04.2022

V Němčičkách u Břeclavi proběhne XXXIV. Valná hromada

Informace, pozvánka, přihláška

POZVÁNKA
NA

XXXIV. VALNOU HROMADU
kterou ve smyslu čl. VII, odst. 1 Stanov ALDR pořádá Asociace lanové dopravy, z. s.

 

Místo konání:           kulturní dům v Němčičkách u Břeclavi, Němčičky 74, 691 07 Němčičky                                              

Termín konání:         pátek 22. 4. 2022, začátek jednání v 10:00 hodin

Prezence:                 od 9:00 hodin

Předsedající VH:      Jakub Juračka, prezident ALDR

 

Program XXXIV. Valné hromady ALDR

9:00 – 10:00       Prezence 

10:00 – 12:30    Uzavřené jednání zástupců členských organizací ALDR

Program jednání

1.      Volba ověřovatelů zápisu, zapisovatele, mandátové, návrhové a volební komise

2.      Zpráva mandátové komise o usnášeníschopnosti VH

3.      Schválení programu VH ALDR, jednacího řádu a volebního řádu

4.      Seznámení VH s novými členy ALDR

5.      Zhodnocení činnosti ALDR za rok 2021

6.      Hospodaření ALDR v roce 2021

7.      Zpráva revizní komise o hospodaření ALDR s.r.o.

8.      Plán činnosti ALDR a ALDR s.r.o. na rok 2022

9.      Rozpočet ALDR na rok 2022, schválení výše členského příspěvku pro rok 2023

10.   Volby do představenstva ALDR

11.   Různé – diskuse

 

13:00                Oběd

14:30 - 17:00    Společné setkání provozovatelů lyžařských středisek

Od 18:00           Společenský program (degustace ve venném sklípk, zabíjačkové hody)

 

Organizační pokyny

Právo zúčastnit se uzavřeného jednání Valné hromady mají pouze členové se zaplaceným členským příspěvkem pro rok 2022. Členský příspěvek je ve výjimečných a předem dohodnutých případech také možno uhradit na místě proti příjmovému dokladu.

 

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK DO PÁTKU 15. 4. 2022

Pozor! Vyplněné „papírové“ přihlášky prosím zašlete oskenované na info@aldr.cz       

 

PŘIHLÁŠKA:

Připojené soubory